Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Zawartość stron

 
Powiat trzebnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2019 roku" (Oś Priorytetowa 8: RYNEK PRACY; Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy).
 
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2019 roku" adresowany jest do osób od 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, w tym zwłaszcza należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (tj. osoby, które ukończyły kształcenie co najwyżej na poziomie szkoły średniej).
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim.
 
Na realizacją projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2019 roku", pozyskaliśmy dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 1.416.600,00 zł. Zakładamy, że w projekcie uczestniczyć będzie 95 osób, w tym 80 kobiet. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Każdy z nich będzie realizował Indywidualny Plan Działania i zostanie objęty działaniami z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. Planujemy, że 40 osób (w tym 33 kobiety) weźmie udział w stażach, a 55 osób (17 kobiet) otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Najważniejszym rezultatem projektu będzie:
  • osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3) na poziomie 42%;
  • osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup na poziomie 60%.
 
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 roku.
 
Informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie udzielane są w siedzibie Urzędu: w sprawie staży – pokój 307, tel. 71 306-74-46, lub pokój 318, tel. 71-306-74-40; w sprawie „dotacji" – pokój 314, tel. 71 306-74-38.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

UWAGA: przypominamy o trwającej rekrutacji na staże!!!
 
Załączniki
2018 rok Program RPO.pdf (pdf, 232 KB)
2017 rok Program RPO.pdf (pdf, 275 KB)
2016 rok Program RPO.pdf (pdf, 355 KB)
2015 rok Program RPO.pdf (pdf, 196 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę