Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Zawartość stronPowiat trzebnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w latach 2020 – 2021" (Oś Priorytetowa 8: RYNEK PRACY; Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy). Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w latach 2020 – 2021" adresowany jest do osób od 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, w tym zwłaszcza należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (tj. osoby, które ukończyły kształcenie co najwyżej na poziomie szkoły średniej).
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim. Na realizacją projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w latach 2020 – 2021", pozyskaliśmy dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie blisko 3,1 mln zł
 
Zakładamy, że w projekcie uczestniczyć będzie 255 osób. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Każdy z nich będzie realizował Indywidualny Plan Działania i zostanie objęty działaniami z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. Planujemy, że 40 osób weźmie udział w stażach, 110 osób w pracach interwencyjnych, a 105 osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
 Nabory zostaną wznowione niezwłocznie po ustąpieniu zagrożenia.
Prosimy o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie Urzędu.Najważniejszym rezultatem projektu będzie:
  • osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3) na poziomie 44,3%;
  • osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup na poziomie 60,4%.
 
Informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie udzielane są w siedzibie Urzędu: w sprawie staży – pokój 307, tel. 71 306-74-46, lub pokój 318, tel. 71-306-74-40; w sprawie „dotacji" – pokój 314, tel. 71 306-74-38, w sprawie prac interwencyjnych – pokój 307, tel. 71 306-74-47, lub pokój 318, tel. 71-306-74-40.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

 
Załączniki
2019 rok Program RPO.pdf (pdf, 330 KB)
2018 rok Program RPO.pdf (pdf, 232 KB)
2017 rok Program RPO.pdf (pdf, 275 KB)
2016 rok Program RPO.pdf (pdf, 355 KB)
2015 rok Program RPO.pdf (pdf, 196 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę