Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Zawartość stronPowiat Trzebnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (V)" (Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (V)" adresowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy jako bezrobotne, w tym do osób z niepełnosprawnościami.
 
Projekt skierowany jest w szczególności do tzw. osób z kategorii NEET, tj. do młodych osób nie pracujących, nie kształcących się w trybie stacjonarnym i nie uczestniczących w okresie ostatnich 4 tygodni w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych – osoby zaliczające się do tej kategorii muszą stanowić nie mniej niż 60% uczestników projektu.
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim. Na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (V)" pozyskaliśmy dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie przeszło 2,9 mln zł.

Zakładamy, że w projekcie będzie uczestniczyć 330 osób, w tym 184 kobiety. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Każdy z nich będzie realizował Indywidualny Plan Działania i zostanie objęty działaniami z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. Planujemy, że 195 osób (w tym 134 kobiety) weźmie udział w stażach (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA STAŻE), 40 osób (w tym 16 kobiet weźmie udział w pracach interwencyjnych (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH), 35 osób (w tym 12 kobiet) otrzyma bon szkoleniowy (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ BONÓW SZKOLENIOWYCH), 20 osób (w tym 7 kobiet) otrzyma bon na zasiedlenie (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ BONÓW NA ZASIEDLENIE), a 40 osób (w tym 15 kobiet)  otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).

 
Nabory zostaną wznowione niezwłocznie po ustąpieniu zagrożenia.
Prosimy o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie Urzędu.
 

 
Najważniejszym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
  • co najmniej 44% dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)),
  • co najmniej 59,5% dla osób nienależących do ww. grup.

Informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie udzielane są w siedzibie Urzędu: w sprawie staży – pokój 307, tel. 71 306-74-46, lub pokój 318, tel. 71-306-74-40; w sprawie bonów szkoleniowych – pokój 310, tel. 71 306-74-62; w sprawie „dotacji" – pokój 314, tel. 71 306-74-38, w sprawie bonów na zasiedlenie – pokój 319, tel. 71 306-74-45; w sprawie prac interwencyjnych – pokój 307, tel. 71 306-74-47, lub pokój 318, tel. 71-306-74-40.
Załączniki
2019 rok Program POWER.pdf (pdf, 342 KB)
2017 rok Program POWER (pdf, 326 KB)
2016 rok Program POWER.pdf (pdf, 337 KB)
2015 rok Program POWER.pdf (pdf, 290 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę