Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Zawartość stronPowiat Trzebnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (IV)" (Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (IV)" adresowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy jako bezrobotne, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Projekt skierowany jest w szczególności do tzw. osób z kategorii NEET, tj. do młodych osób nie pracujących, nie kształcących się w trybie stacjonarnym i nie uczestniczących w okresie ostatnich 4 tygodni w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych – osoby zaliczające się do tej kategorii muszą stanowić nie mniej niż 60% uczestników projektu.
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim. Na realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (IV)" pozyskaliśmy dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 1.530.000,00 zł.

Zakładamy, że w projekcie będzie uczestniczyć 159 osób, w tym 84 kobiety. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Każdy z nich będzie realizował Indywidualny Plan Działania i zostanie objęty działaniami z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. Planujemy, że 100 osób (w tym 69 kobiet) weźmie udział w stażach (REKRUTACJA NA STAŻE ZAKOŃCZONA), 25 osób (w tym 3 kobiety) otrzyma bon szkoleniowy (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ BONÓW SZKOLENIOWYCH), 5 osób (w tym 2 kobiety) otrzyma bon na zasiedlenie (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ BONÓW NA ZASIEDLENIE), a 29 osób (w tym 10 kobiet)  otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE „DOTACJI" ZOSTAŁ JUŻ ZAKOŃCZONY - UWAGA!!! – w przypadku stwierdzenia w budżecie projektu oszczędności, zamierzamy je przeznaczyć na wypłacenie dodatkowych „dotacji" – w takim wypadku rekrutacja zostanie wznowiona – osoby zainteresowane prosimy o śledzenie aktualności na naszej stronie internetowej).
 
Najważniejszym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
  • co najmniej 42% dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)),
  • co najmniej 57% dla osób nienależących do ww. grup.
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 roku.

Informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie udzielane są w siedzibie Urzędu: w sprawie staży – pokój 307, tel. 71 306-74-46, lub pokój 318, tel. 71-306-74-40; w sprawie bonów szkoleniowych – pokój 310, tel. 71 306-74-62; w sprawie „dotacji" – pokój 314, tel. 71 306-74-38, w sprawie bonów na zasiedlenie – pokój 319, tel. 71 306-74-45.
 
UWAGA: przypominamy o trwającej rekrutacji na staże i bony!!!
 
Załączniki
2017 rok Program POWER (pdf, 326 KB)
2016 rok Program POWER.pdf (pdf, 337 KB)
2015 rok Program POWER.pdf (pdf, 290 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę