Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Zawartość stron

POWER

Powiat Trzebnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (V)" (Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (V)" adresowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy jako bezrobotne, w tym do osób z niepełnosprawnościami.
 
Projekt skierowany jest w szczególności do tzw. osób z kategorii NEET, tj. do młodych osób nie pracujących, nie kształcących się w trybie stacjonarnym i nie uczestniczących w okresie ostatnich 4 tygodni w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych – osoby zaliczające się do tej kategorii muszą stanowić nie mniej niż 60% uczestników projektu.
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim. Na aktywizację zawodową w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (V)" przeznaczone jest przeszło 2,5 mln zł (w tym ponad 2,0 mln zł to dofinansowanie Unii Europejskiej ).

Zakładamy, że w projekcie będzie uczestniczyć 237 osób bezrobotnych, w tym 141 kobiet. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Każdy z nich będzie realizował Indywidualny Plan Działania i zostanie objęty działaniami z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. Planujemy, że 143 osoby (w tym 120 kobiet) weźmie udział w stażach (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA STAŻE), 34 osoby (w tym 15 kobiet weźmie udział w pracach interwencyjnych (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH), 23 osoby (w tym 9 kobiet) otrzyma bon szkoleniowy (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ BONÓW SZKOLENIOWYCH), 9 osób (w tym 8 kobiet) otrzyma bon na zasiedlenie (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ BONÓW NA ZASIEDLENIE), a 28 osób (w tym 8 kobiet)  otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).
 
Najważniejszym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
  • co najmniej 44% dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)),
  • co najmniej 59,5% dla osób nienależących do ww. grup.

Informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie osób bezrobotnych udzielane są w siedzibie Urzędu: w sprawie staży – pokój 307, tel. 71 306-74-46, lub pokój 318, tel. 71-306-74-40; w sprawie bonów szkoleniowych – pokój 310, tel. 71 306-74-62; w sprawie „dotacji" – pokój 314, tel. 71 306-74-38, w sprawie bonów na zasiedlenie – pokój 319, tel. 71 306-74-45; w sprawie prac interwencyjnych – pokój 307, tel. 71 306-74-47, lub pokój 318, tel. 71-306-74-40.


Ponadto w ramach projektu wdrażane są instrumenty, polegające na dofinansowaniu wynagrodzeń i części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzone Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…. Na realizację tych działań w ramach projektu zarezerwowanych jest obecnie ponad 1,9 mln zł (w tym przeszło 1,6 mln zł to dofinansowanie Unii Europejskiej).
Szczegóły owe informacje dotyczące tego wsparcia znajdują się na stronach internetowych PUP Trzebnica poświęconych TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.
Załączniki
2019 rok Program POWER.pdf (pdf, 342 KB)
2017 rok Program POWER (pdf, 326 KB)
2016 rok Program POWER.pdf (pdf, 337 KB)
2015 rok Program POWER.pdf (pdf, 290 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę