Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Сетевой контент

POWER
Powiat Trzebnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (VI)" (Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt będzie realizowany od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (VI)" adresowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy jako bezrobotne, w tym do osób z niepełnosprawnościami.
 
Projekt skierowany jest w szczególności do tzw. osób z kategorii NEET, tj. do młodych osób nie pracujących, nie kształcących się w trybie stacjonarnym i nie uczestniczących w okresie ostatnich 4 tygodni w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych – osoby zaliczające się do tej kategorii muszą stanowić nie mniej niż 60% uczestników projektu.
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim. Na aktywizację zawodową w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (VI)" przeznaczone jest ponzd 1,6 mln zł (w tym blisko 1,4 mln zł to dofinansowanie Unii Europejskiej).

Zakładamy, że w projekcie będzie uczestniczyć 136 osób bezrobotnych, w tym 74 kobiety. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Każdy z nich będzie realizował Indywidualny Plan Działania i zostanie objęty działaniami z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. Planujemy, że 71 osób (w tym 49 kobiet) weźmie udział w stażach (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA STAŻE), 15 osób (w tym 6 kobiet weźmie udział w pracach interwencyjnych (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH), 15 osób (w tym 5 kobiet) otrzyma bon szkoleniowy (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ BONÓW SZKOLENIOWYCH), 5 osób (w tym 2 kobiety) otrzyma bon na zasiedlenie (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ BONÓW NA ZASIEDLENIE), a 30 osób (w tym 12 kobiet)  otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).
 
Najważniejszym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
  • co najmniej 44% dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)),
  • co najmniej 59,5% dla osób nienależących do ww. grup.

Informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie osób bezrobotnych udzielane są w siedzibie Urzędu: w sprawie staży – pokój 314, tel. 71 306-74-47, w sprawie bonów szkoleniowych – pokój 309, tel. 71 306-74-62; w sprawie „dotacji" – pokój 313, tel. 71 306-74-38, w sprawie bonów na zasiedlenie – pokój 314, tel. 71 306-74-47; w sprawie prac interwencyjnych – pokój 314, tel. 71 306-74-46.
 

partners

shortcut-links

 go-to-top