Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Zawartość stron


Powiat trzebnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2019 roku" (Oś Priorytetowa 8: RYNEK PRACY; Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy).
 
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2019 roku" adresowany jest do osób od 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, w tym zwłaszcza, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby  z niepełnosprawnością,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (tj. osoby, które ukończyły kształcenie co najwyżej na poziomie szkoły średniej).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim.
 
Na realizacją projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2019 roku" pozyskaliśmy dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 1.416.600,00 zł. Zakładamy, że w projekcie uczestniczyć będzie 95 osób, w tym 50 kobiet. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Każdy z nich będzie realizował Indywidualny Plan Działania i zostanie objęty działaniami z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. Planujemy, że 40 osób (w tym 33 kobiety) weźmie udział w stażach, a 55 osób (17 kobiet) otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Najważniejszymi rezultatami projektu będzie:
  • osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3) na poziomie 42%,
  • osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup na poziomie 60%.
 
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 roku.

Informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie udzielane są w siedzibie Urzędu: w sprawie staży – pokój 307, tel. 71 306-74-46, lub pokój 318, tel. 71-306-74-40; w sprawie „dotacji" – pokój 314, tel. 71 306-74-38.


UWAGA: przypominamy o trwającej rekrutacji na staże!!!
 
Załączniki
2018 rok Program RPO.pdf
2017 rok Program RPO.pdf
2016 rok Program RPO.pdf
2015 rok Program RPO.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę