Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Zawartość stron


Powiat trzebnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2016 roku" (Oś Priorytetowa 8: RYNEK PRACY; Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy).
 
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2016 roku" adresowany jest do osób od 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, należących do grup zidentyfikowanych jako defaworyzowane na dolnośląskim rynku pracy, tj. do osób starszych (powyżej 50 roku życia), kobiet, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i do osób o niskich kwalifikacjach. Wszyscy uczestnicy projektu zaliczają się do I lub II profilu pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim.
 
Na realizacją projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2016 roku" pozyskaliśmy dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 1.096.856,00 zł. Zakładamy, że w projekcie będą uczestniczyć 82 osoby, w tym 42 kobiety. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Każdy z nich będzie realizował Indywidualny Plan Działania i zostanie objęty działaniami z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. Planujemy, że 46 osób (w tym 31 kobiet) weźmie udział w stażach, a 36 osób (11 kobiet) otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Najważniejszym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
  • co najmniej 39% dla kobiet,
  • co najmniej 33%, dla osób w wieku 50 lat i więcej,
  • co najmniej 30% dla osób długotrwale bezrobotnych,
  • co najmniej 38% dla osób o niskich kwalifikacjach,
  • co najmniej 29% dla osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym,
  • co najmniej 33% dla osób z niepełnosprawnościami.
Załączniki
2015 rok Program RPO.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę