Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Zawartość stron


Powiat trzebnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2018 roku" (Oś Priorytetowa 8: RYNEK PRACY; Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy).
 
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2018 roku" adresowany jest do osób od 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, należących do grup zidentyfikowanych jako defaworyzowane na dolnośląskim rynku pracy, tj. do osób starszych (powyżej 50 roku życia), kobiet, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i do osób o niskich kwalifikacjach. Wszyscy uczestnicy projektu zaliczają się do I lub II profilu pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim.
 
Na realizacją projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2018 roku" pozyskaliśmy dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 1.407.665,00 zł. Zakładamy, że w projekcie uczestniczyć będzie 95 osób, w tym 61 kobiet. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Każdy z nich będzie realizował Indywidualny Plan Działania i zostanie objęty działaniami z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. Planujemy, że 40 osób (w tym 34 kobiety) weźmie udział w stażach, a 55 osób (27 kobiet) otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Najważniejszym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3) na poziomie 42%.
 
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 roku.

Informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie udzielane są w siedzibie Urzędu: w sprawie staży – pokój 307, tel. 71 306-74-46, lub pokój 318, tel. 71-306-74-40; w sprawie „dotacji" – pokój 314, tel. 71 306-74-38.


UWAGA: przypominamy o trwającej rekrutacji na staże!!!

Ostatnia szansa na skorzystanie ze staży!!!
 
Załączniki
2017 rok Program RPO.pdf
2016 rok Program RPO.pdf
2015 rok Program RPO.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę