Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Zawartość stron

Powiat Trzebnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (II)" (Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych).

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (II)" adresowany jest do osób młodych (w wieku 18-29 lat), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim.
 
Na realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (II)" pozyskaliśmy dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 1.198.561,00 zł. Zakładamy, że w projekcie będzie uczestniczyć 138 osób, w tym 70 kobiet. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Każdy z nich będzie realizował Indywidualny Plan Działania i zostanie objęty działaniami z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. Planujemy, że 100 osób (w tym 64 kobiety) weźmie udział w stażach, 23 osoby (w tym 3 kobiety) otrzymają bon szkoleniowy, a 15 osób (w tym 3 kobiety)  otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Najważniejszym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
  • co najmniej 43% dla uczestników projektu nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych,
  • co najmniej 17% dla osób z niepełnosprawnościami,
  • co najmniej 35% dla osób długotrwale bezrobotnych,
co najmniej 48% dla osób o niskich kwalifikacjach.

Załączniki
2015 rok Program POWER.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę