Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Zawartość stronPowiat Trzebnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (III)" (Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych).
 
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (III)" adresowany jest do osób młodych (w wieku 18-29 lat), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim. Na realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (III)" pozyskaliśmy dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 2.987.426,00 zł. ,
 
Zakładamy, że w projekcie będzie uczestniczyć 308 osób, w tym 175 kobiet. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Każdy z nich będzie realizował Indywidualny Plan Działania i zostanie objęty działaniami z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. Planujemy, że 220 osób, w tym 154 kobiety, weźmie udział w stażach (REKRUTACJA NA STAŻE ZAKOŃCZONA), 48 osób (w tym 7 kobiet) otrzyma bon szkoleniowy (REKRUTACJA TRWA),  a 40 osób (w tym 14 kobiet)  otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA).
 
Najważniejszym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
  • co najmniej 43% dla uczestników projektu nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych,
  • co najmniej 17% dla osób z niepełnosprawnościami,
  • co najmniej 35% dla osób długotrwale bezrobotnych,
  • co najmniej 48% dla osób o niskich kwalifikacjach.
 
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018 roku.
 
PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH.


Informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie udzielane są w siedzibie Urzędu: w sprawie staży – pokój 307, tel. 71 306-74-46, lub pokój 318, tel. 71-306-74-40; w sprawie bonów szkoleniowych – pokój 310, tel. 71 306-74-62; w sprawie „dotacji" – pokój 314, tel. 71 306-74-38.


UWAGA: przypominamy o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych!!!


 
Załączniki
2016 rok Program POWER.pdf
2015 rok Program POWER.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę